ก.พ. 07

แจ้งข่าวการแข่งขันทักษะภาษาต่างประเทศที่สอง (จีน ญี่ปุ่น เกาหลี ฝรั่งเศส เยอรมัน

แจ้งข่าวการแข่งขันทักษะภาษาต่างประเทศที่สอง

1. กรุณานำเอกสารลงทะเบียนมาให้ครบตามที่กำหนดในเกณฑ์การแข่งขัน รวมทั้งหนังสือรับรองนักเรียน (เรื่องไปต่างประเทศ) ที่ลงนามโดยผู้อำนวยการโรงเรียน

2. การแข่งขันแต่ละวัน จะประกาศผลพร้อมแจกเหรียญรางวัลในเวลา 16.00-17.00 น. ของวันที่แข่งขัน ณ หอประชุมโรงเรียนธัญบุรี

3. การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพ ให้ผู้แข่งขันนำพจนานุกรม (ตามที่กำหนดในเกณฑ์) มาใช้ในการเตรียมบทบรรยายเอง ทีมละไม่เกิน 4 เล่ม

4. การแข่งขันเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในเว็บไซต์ รวมทั้งข้อปฏิบัติ ตามคำชี้แจงเพิ่มเติมที่ได้เคยนำขึ้นเว็บไซต์ศิลปหัตถกรรมนักเรียน

ก.พ. 07

แจ้งเพิ่มเติม แข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ ระดับชั้น ป.๔-ป.๖ ณ โรงเรียนบางบัวทอง

การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ ระดับชั้น ป.๔-ป.๖  ในวันที่ 11 ก.พ. 2561

คณะกรรมการจะมีคะแนนการนำเสนอผลงานหลังจากสร้างชิ้นงานเสร็จ

โดยให้แต่ละทีมใช้เวลานำเสนอผลงานได้ไม่เกิน 5 นาที

ก.พ. 07

เชิญ เข้าร่วมงาน ศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 57

….

ก.พ. 06

แจ้งสถานที่จอดรถศูนย์แข่งขันที่โรงเรียนธัญบุรี จ.ปทุมธานี

ก.พ. 05

บัตรสำหรับจอดรถตู้ และ รถ บัส ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่ 67

ผู้ที่นำรถมาเพื่อเข้าบริเวณภายในงานให้ พิมพ์บัตรจอดรถนี้ ติดหน้ารถยนต์ของท่าน  ทุกครั้งที่เข้าบริเวณในงาน
บัตรสำหรับจอดรถตู้

บัตรสำหรับจอดรถบัส

 

 

Older posts «

» Newer posts