«

»

ม.ค. 26

การเตรียม score เพลง สำหรับใช้ประกวดการแข่งขันขับขานประสานเสียง

ให้ทุกโรงเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน ขับขานประสานเสียง ณ โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร

เตรียม  Score เพลง มาให้กรรมการ ทั้งหมด 5 ชุด ยื่น ณ วันแข่งขันตามตารางการแข่งขัน