«

»

ม.ค. 11

การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์

กำหนดการส่งรุปเล่มและคลิป VDO การนำเสนอกิจกรรมการประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์                              ระดับ ม.1-3 และ ม.4-6  ส่งเอกสารภายในวันที่ 23 มกราคม 2560   โดยยึดวันที่ประทับตราไปรษณีย์

โดยส่งเอกสารที่

กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
51/4 ถ.ติวานนท์ ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด                                                                                                                     จ.นนทบรี 11120

ติดต่อสอบถามได้ที่ ครูสุดารัตน์ (061-624-1991)  ครูสิรภพ (086-334-8063)